GDPR


Ochrana  osobných údajov 

  

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sme pripravili informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa článkov 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom webovej stránky www.repetito.sk je spoločnosť 3peaks s.r.o. so sídlom na adrese Rozkvet 2073/155, 017 01 Považská Bystrica, IČO 54654564, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43737/R, mail: kontakt@repetito.sk, tel. č.: 0951 750 420

 

1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súladne s viacerými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov. Ťažiskovými predpismi sú najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon o ochrane osobných údajov.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou 3peaks s.r.o. je vykonávané aj na základe osobitných predpisov, ktoré bližšie upravujú podmienky poskytovania služieb a s tým súvisiace spracúvanie údajov, najmä teda na základe:

 

– zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,

 

-zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,

 

-zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

 

-zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

 

-zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

-zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

2. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

 

3peaks s.r.o. Rozkvet 2073/155, 017 01 Považská Bystrica, IČO 54654564, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43737/R

 

3. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME
Spoločnosť 3peaks s.r.o. spracúva len také osobné údaje, na základe ktorých vám vieme zabezpečiť a poskytnúť profesionálne služby s odbornou starostlivosťou, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený v súlade s účelmi spracovania osobných údajov.
Spoločnosť 3peaks s.r.o. spracúva osobné údaje automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania. Automatizované spracúvanie osobných údajov je realizované prostredníctvom na to určených zabezpečených zariadení.
Spoločnosť 3peaks s.r.o. vyhlasuje, že k osobným údajom majú povolený prístup len výslovne poverené a poučené osoby.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov
V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.
V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou, účelom spracúvania je stanovené, o aký oprávnený záujem ide.
Osobnými údajmi, ktoré spracúvame, sú najmä:

 

-identifikačné a kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú titul, meno a priezvisko, adresa na doručovanie zásielok, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie; vaše identifikačné údaje sú súčasťou uzatváranej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate v súlade s obchodnými podmienkami,

 

-transakčné údaje, ktorými sa rozumejú údaje o prijatých a odoslaných platbách,

 

-údaje z komunikácie, ktorými sa rozumejú napr. údaje z používania webovej aplikácie, údaje z obchodnej komunikácie alebo údaje zo vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest vrátane vašich žiadostí, sťažností alebo iných foriem dopytu,

 

-informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.

 

4. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Zdrojom osobných údajov ste vo väčšine prípadov v zásade vy ako dotknutá osoba, prípadne spracúvame aj informácie o Vás poskytnutých od iných používateľov pri využívaní našich služieb. Pri používaní našich služieb ste povinní dodržiavať naše Podmienky používania www.repetito.sk, preto v prípade ak zverejňuje prostredníctvom našho webu údaje o niekom inom ako ste vy sami, spoliehame sa na to, že na uvedené máte súhlas danej dotknutej osoby.

 

5. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracovateľských činností je odôvodnená tým, že tieto osobné údaje sú potrebné na poskytnutie požadovaných služieb, súvisia s poskytovaním našich služieb, ich spracovanie je potrebné v záujme plnenia zákonných požiadaviek prevádzkovateľa alebo sa pri spracúvaní opierame o oprávnený záujem na danom spracovaní.
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 

na účel zverejňovania užívateľských profilov a zadávania ponúk reklamných spoluprác na platforme jobig.sk
Osobné údaje spracúvame na účel nákupu na www.repetito.sk. Podmienky používania sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach. Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel uzatvorenie zmluvy. Osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku uzatvorenia zmluvy.

 

na účel uplatňovania alebo obhajoby našich právnych nárokov
V niektorých prípadoch sme nútení obrátiť sa na súd, aby sme mohli uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy, alebo sme nútení zúčastniť sa súdneho alebo správneho konania na účel ochrany našich práv a právom chránených záujmov. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa. Doba uchovávania osobných údajov pri tomto účele spracúvania je 10 rokov od právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci.

 

na účel marketingu vo forme zasielania informácií o novinkách alebo zasielania iných užitočných informácií vzťahujúcich sa na služby prevádzkovateľa v prípade existencie predchádzajúceho zmluvného vzťahu s dotknutou osobou
Spoločnosť 3peaks s.r.o. má oprávnený záujem osloviť vás (ako zákazníka) a zasielať vám obchodné ponuky a informácie o vlastných produktoch alebo službách, a to prostredníctvom vašej e-mailovej adresy, prípadne vám tieto obchodné ponuky a informácie poskytovať telefonicky alebo SMS správou. Oprávneným záujmom je informovanie zákazníkov o novinkách a iných dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa na služby spoločnosti 3peaks s.r.o. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa. Doba uchovávania údajov na tento účel je 5 rokov odo dňa posledného prihlásenia sa do používateľského účtu používateľa alebo 5 rokov odo dňa posledného využitia služieb, ktoré ponúka www.repetito.sk.

 

na účel vedenia účtovnej agendy
Spoločnosť 3peaks s.r.o. ako každý podnikateľský subjekt podlieha daňovým a účtovným povinnostiam vyplývajúcich z právnych predpisov. S cieľom plnenia týchto povinností voči regulátorom spracúvame vaše osobné údaje. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa. Doba uchovávania je 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú platby spojené s daným používateľom.

 

na účel vybavovania žiadostí dotknutej osoby
Aby sme mohli reagovať a vybaviť vašu žiadosť, ktorou si uplatňujete svoje zákonné práva dotknutej osoby, je potrebné, aby ste sa identifikovali. Následne spracúvame osobné údaje obsiahnuté v danej žiadosti na účel riadneho vybavenia danej žiadosti. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa. Žiadosť dotknutej osoby uchovávame po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená.

 

na účel vybavovania reklamácií / sťažností / iných dopytov užívateľov
Reklamácie alebo sťažnosti si môžete uplatniť v súlade s Podmienkami používania jobig.sk. V prípade reklamácie potrebujeme vaše identifikačné a kontaktné údaje. Následne spracúvame osobné údaje obsiahnuté v danej reklamácii/sťažnosti/inom dopyte na účel riadneho vybavenia danej žiadosti. Pri vybavení reklamácií sa bude postupovať podľa Podmienok používania www.repetito.sk a v zmysle platnej právnej legislatívy. Osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa. Dokumenty týkajúce sa reklamácie/sťažnosti uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku ukončenia, v ktorom bolo reklamácia/sťažnosť vybavená.

 

na účel prevádzkovanie fan pages vytvorených na sociálnych sieťach
V záujme zjednodušenia a podpory komunikácie medzi spoločnosťou 3peaks s.r.o. a jej zákazníkmi či priaznivcami sme na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram…) zriadili fan pages. Pokiaľ spoločnosť 3peaks s.r.o. spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu, podniká také kroky, aby vplyv na vaše súkromie bol obmedzený na minimum a aby spracúvaním nebola narušená rovnováha medzi oprávnenými záujmami spoločnosti 3peaks s.r.o. a vašim súkromím.

 

6. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj automatizovanými prostriedkami spracúvania, výsledkom však nie sú rozhodnutia, ktoré by mali voči dotknutej osobe právne účinky alebo ktoré by ju podobne významne ovplyvňovali. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje sú spracúvané automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania v rámci informačných systémov, ktoré sú chránené a zabezpečené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi zaoberajúcimi sa ochranou osobných údajov.

 

8. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vo výnimočných prípadoch môžu byť vaše osobné údaje poskytované tretím stranám, a to najmä vtedy, ak takýto postup umožňuje príslušný právny predpis.
Dodávatelia a obchodní partneri Niektoré spracovateľské činnosti sú vykonávané aj prostredníctvom našich dodávateľov. Pri výbere dodávateľov dbáme predovšetkým na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť tak, aby bola zaručená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.
Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria najmä, avšak nielen:

 

-poskytovatelia serverových služieb,

 

-poskytovatelia programátorských služieb,

 

-poskytovatelia doručovacích služieb,

 

-poskytovatelia účtovných a právnych služieb,

 

-poskytovatelia podpory systému.

 

9. Orgány poverené výkonom dohľadu
V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť vaše osobné údaje poskytované orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti, napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia, a iné.

 

Vymáhanie nárokov a uplatňovanie práv
V súvislosti s vymáhaním našich práv a právom chránených záujmov v odôvodnených prípadoch poskytujeme vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či iným externým subjektom, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv. 

 

Orgány verejnej správy:
Na základe osobitných právnych predpisov poskytujeme osobné údaje určitým subjektom, ktorým sme povinní tieto údaje poskytnúť na základe ich žiadosti o poskytnutie súčinnosti, napr. orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúram, orgánom činným v trestnom konaní alebo Finančnej správe SR. 

 

Iné orgány, inštitúcie a subjekty:
Sociálna poisťovňa, audítorská spoločnosť, archív a iné. 

 

10. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. V prípade, ak uchovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, uchovávame osobné údaje po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania osobných údajov sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Stanovená doba uchovávania osobných údajov vychádza zo zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov.

 

11. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

 

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo získať od nás informáciu o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu: účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločnosti 3peaks s.r.o. poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje vám takto spoločnosť 3peaks s.r.o. nemôže sprístupniť. 

 

Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať svoje osobné údaje správne a aktuálne. 

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo požiadať, aby bez zbytočného odkladu boli vymazané vaše osobné údaje, ak je naplnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo odvolá výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1všeobecného nariadenia o ochrane údajov (namietanie voči oprávnenému alebo verejnému záujmu), ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 (namietanie voči priamemu marketingu),
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť 3peaks s.r.o. podlieha,
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dieťaťa).
Spoločnosť 3peaks s.r.o. nemá povinnosť vymazať vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť … podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo na základe žiadosti o blokáciu vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov na ich uchovávanie; iné spracovateľské operácie počas blokácie nie sú dovolené) v týchto prípadoch:
a) obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti,
b) ak sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracúvania (len uchovávanie),
c) potrebujete vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
d) namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti 3peaks s.r.o. prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.
V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť 3peaks s.r.o. môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:
a) na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
b) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
c) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu,
d) so súhlasom dotknutej osoby.
Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, spoločnosť … o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.
Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme vaše osobné údaje preniesli od spoločnosti 3peaks s.r.o. k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné.
Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy,
b) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu kontakt@repetito.sk, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle spoločnosti 3peaks s.r.o.. Po doručení námietky vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
a) ak spoločnosť 3peaks s.r.o. preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
b) ak sa preukáže, že vaše osobné údaje spoločnosť 3peaks s.r.o. potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred doručením vašich námietok.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.
Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou 3peaks s.r.o.
b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému spoločnosť 3peaks s.r.o. podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby,
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
Pri poskytovaní našich služieb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 4826/12
820 07 Bratislava 27
tel. číslo: +421 2 3231 3214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Uplatnenie vašich práv podľa čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Spoločnosť 3peaks s.r.o. poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, a to za predpokladu, že dotknutú osobu je preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia vašej identity nie je spoločnosť 3peaks s.r.o. povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Spoločnosť 3peaks s.r.o. tým predchádza neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom a porušeniu vašich práv neoprávnenou osobou.
Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) osobne v sídle spoločnosti 3peaks s.r.o.
b) poštou,
c) emailom zaslaným na adresu kontakt@repetito.sk,
d) vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete takisto podať osobne priamo v našej podateľni na adrese sídla spoločnosti 3peaks s.r.o.. Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude vaša žiadosť neúplná, budeme vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti. 

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločnosť 3peaks s.r.o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke www.repetito.sk. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov, spoločnosť 3peaks s.r.o. si svoju informačnú povinnosť splní tak, že pred implementáciou zmien viditeľne zverejní upozornenie.
Týmto zásadami vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu kontakt@repetito.sk.