VOP


Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI REPETITO, s.r.o.

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Poskytovateľom služieb je spoločnosť REPETITO, s.r.o., so sídlom T. Vansovej 1055 Púchov 020 01, IČO 55 625 754, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 45650/R,  e-mail: kontakt@repetito.sk, telefónne číslo +421 911 502 500, (ďalej označovaný aj ako „Repetito“, „prenajímateľ“ alebo „poskytovateľ“); 
 1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok („VOP") je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán v rámci poskytovania služieb/predaja produktov spoločnosťou REPETITO, s.r.o., pre svojich zákazníkov (ďalej aj „objednávateľa“ alebo „nájomca“) spočívajúcich v jednorazovom poskytovaní opakovane použiteľných balíkov, určených na prepravu tovarov od objednávateľa (predovšetkým internetové obchody) pre ich vlastných zákazníkov. Objednávateľ berie na vedomie, že balíky Repetito zostávajú po celý tento čas výlučným vlastníctvom Repetito (spoločnosti REPETITO, s.r.o.) a objednávateľovi sú dané len do dočasného užívania na účel špecifikovaný nižšie. Balíky sú po každom doručení tovaru od objednávateľa k jeho zákazníkom určené na vrátenie spoločnosti Repetito na opätovné použitie.
 1. FILOZOFIA REPETITO – POSKYTOVANIE, POUŽÍVANIE, VRÁTENIE BALÍKOV NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE (NEVZŤAHUJE SA NA SLUŽBU PRENÁJMU)
 1. Balíky poskytnuté spoločnosťou Repetito zákazníkovi sú opakovane použiteľné, určené na prepravu tovarov. Predmetom zmluvy nie je prevod vlastníckeho práva k balíkom, ale objednávateľovi sú tieto balíky poskytnuté na účely jednorazovej prepravy produktov od objednávateľa k jeho vlastným zákazníkom (ďalej aj „zákazník“) a následne majú byť konečným zákazníkom vrátené spoločnosti Repetito na opätovné použitie.
 1. AKO TO FUNGUJE ?
 1. JEDNORAZOVÉ VYUŽITIE BALÍKA
 1. Zákazník objednávateľa si vyberie pri uzatvorení samostatnej kúpnej zmluvy medzi objednávateľom a zákazníkom ako obalový materiál na doručenie svojej objednávky balík Repetito alebo jednorazový obal, v ktorom mu bude objednávka od objednávateľa doručená. 
 1. Po doručení predmetu objednávky od objednávateľa zákazníkovi zákazník následne poskladá prázdny balík Repetito do priloženého vrecka, ktoré je súčasťou balenia, a toto vrecko následne vhodí do ľubovoľnej, spravila najbližšej, schránky poštového podniku (najmä Slovenská pošta, Česká pošta atď.).
 1. Repetito sa postará o vyčistenie balíkov, o ich prípadné opravy, a následne ich poskytuje ďalším svojim zákazníkom na ďalšie použitie. 
 1. Služby poskytované Repetitom tak spočívajú v jednorazovom prenechaní balíka objednávateľovi na základe jeho žiadosti, objednávky, za účelom doručenia tovaru od objednávateľa k jeho zákazníkovi a následnom vrátení balíku zákazníkom objednávateľa Repetitu. Repetitu za „použitie balíkov“ prináleží od objednávateľa odplata, čo znamená, že objednávateľ je za využitie balíka na doručenie tovaru zákazníkovi povinný zaplatiť odplatu Repetitu. Cena za použitie jedného balíku zodpovedá jednému doručeniu v jednom balíku. Vrátenie prázdneho balíka poštou zákazníkom objednávateľa je súčasťou služby a je zahrnuté v jej cene.
 1. Dňom dodania sa objednávateľ považuje za držiteľa balíkov, ktoré mu spoločnosť Repetito prenechala do dočasného užívania, a to až kým nebudú doručené konečným zákazníkom. Po obdržaní balíka  sa držiteľom stáva objednávateľov zákazník, ktorého povinnosťou je vhodiť prázdny balík do jednej zo schránok poštového podniku, spravidla slovenskej alebo českej pošty, aby ho mohla spoločnosť Repetito vrátiť do obehu. Objednávateľ sa zaväzuje informovať svojich zákazníkov o týchto podmienkach používania.  
 1. Zámer Repetita je propagácia obehového hospodárstva formou opakovane použiteľných balíkov s cieľom obmedziť negatívny dopad na životné prostredie. Z uvedeného dôvodu, keď sa objednávateľ rozhodne ponúkať službu Repetito, spolupodieľa sa na tomto cieli a zaväzuje sa dostatočne motivovať svojich vlastných zákazníkov, aby si vybrali riešenie Repetito.
 1. NÁJOM BALÍKOV
 1. Repetito tiež ponúka prenájom balíkov pre zákazníkov, resp. nájomcov, s vnútorným obehom zásielok (t. j. doručovanie v rámci jednej spoločnosti alebo partnerom spoločnosti s vlastnou doručovacou službou). Na rozdiel od predchádzajúcej služby vymedzenej v písm. A., prenájom balíkov umožňuje nájomcovi používať balíky toľkokrát, koľko si želá počas dohodnutej doby nájmu, maximálne však po dobu životnosti balíkov. Vrátenie prázdneho balíka poštou po doručení obsahu zásielky nie je súčasťou služby. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Repetito balíky nepreberá, nečistí, neopravuje a ani nevracia späť do obehu, a je teda na nájomcovi, objednávateľovi, aby zabezpečil ich obeh a údržbu počas celej doby trvania nájmu a po jeho skončení ich vrátil Repetitu. Základné pravidlá nájmu a práva a povinnosti zmluvných strán sú uvedené na webovej stránke Repetito a nižšie v  týchto všeobecných podmienok.
 1. DEFINÍCIA POJMOV

Objednávateľ – je FO alebo PO podnikateľ v zmysle ustanovení zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ktorý má záujem o využitie služieb poskytovaných poskytovateľom  

Cena – je finančná čiastka, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť za poskytovanie služieb/využitie produktov od Repetito;

Cena za dopravu – je finančná čiastka, ktorú je objednávateľ za podmienok stanovených v týchto VOP uhradiť za doručenie balíkov, a to vrátane ceny za ich zabalenie;

Celková cena – je súčet Ceny a Ceny za dopravu;

DPH – je daň z pridanej hodnoty pripočítaná k cene podľa platných právnych predpisov;

E-shop – je internetový obchod prevádzkovaný Repetitom na adrese www.repetito.sk, na ktorom bude prebiehať nákup služieb/produktov;

Faktúra – je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu; 

Objednávka – je neodvolateľný návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb/ využitie produktov Poskytovateľa;

Užívateľský účet – je účet zriadený na základe údajov poskytnutých objednávateľom, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a histórie objednaných služieb/produktov a uzavretých zmlúv;

Zmluva – je uzatvorená na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej objednávateľom prostredníctvom e-shopu a jej potvrdení poskytovateľom;

 1. ZASLANIE OBJEDNÁVKY, POTVRDENIE OBJEDNÁVKY, UZATVORENIE ZMLUVY
 1. Pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, objednávky sa zadávajú online na webovej stránke https://repetito.sk (ďalej len „stránka“) alebo zaslaním e-mailu na adresu kontakt@repetito.sk. Každá objednávka  zaslaná objednávateľom má povahu návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a znamená prijatie cien a podmienok služieb ponúkaných na stránke,  v cenovej ponuke alebo návrhu vypracovanom Repetito (spoločnosťou REPETITO, s.r.o.). Zmluvné strany môžu taktiež uzatvoriť samostatnú zmluvu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou budú tieto VOP.
 1. Po doručení objednávky poskytovateľ objednávku objednávateľa zaeviduje. Na základe zaevidovanej objednávky objednávateľa následne poskytovateľ písomne objednávku potvrdí, odmietne, prípadne bude poskytovateľ objednávateľa kontaktovať so žiadosťou o doplňujúce údaje, alebo upresnenie objednávky. Akceptáciou objednávky zo strany poskytovateľa sa táto objednávka stáva právne záväznou zmluvou. V prípade, ak poskytovateľ nepotvrdí objednávku do 7 dní od jej odoslania, platí, že objednávka nie je zo strany poskytovateľa akceptovaná a teda nie je pre neho záväzná.
 1. Poskytovateľ objednávku objednávateľa v čo možno najkratšom čase potvrdí správou odoslanou na e-mailovú adresu zadanú objednávateľom v objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie objednávky a jej podmienky. Tieto VOP v znení účinnom ku dňu objednania tovaru/služieb tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Pri nákupe služieb/produktov je objednávateľ povinný poskytnúť Repetito všetky údaje úplne a pravdivo, inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto Repetito vznikla. Údaje poskytnuté objednávateľom pri objednaní služieb/ produktov bude poskytovateľ považovať za úplne a pravdivé a nie je ich povinný preverovať.
 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zaslanú objednávku objednávateľa odmietnuť, resp. neprijať, a to najmä v prípade, kedy služba/produkt nie je dostupná/ý alebo v prípade, kedy objednávateľ objedná väčší počet kusov služby/ produktov, ako sú skladové zásoby poskytovateľa. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý poskytovateľ nemôže objednávku potvrdiť, zaväzuje sa poskytovateľ objednávateľa kontaktovať a zašle mu ponuku na uzavretie zmluvy v upravenej podobe oproti objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy objednávateľ ponuku poskytovateľa potvrdí.
 1. Cenové ponuky vypracované Repetito (spoločnosťou REPETITO, s.r.o.) sú platné desať (10) dní od ich vypracovania, v závislosti od dostupnosti zásob. Cenová ponuka vypracovaná Repetito má povahu dôverného dokumentu a objednávateľ nie je oprávnený s jej obsahom oboznamovať tretie osoby.
 1. Každá objednávka zákazníka musí obsahovať:
 1. obchodné meno spoločnosti, IČO, DIČ a prípadne IČ DPH,
 2. názov alebo označenie požadovaného produktu/služby a počet kusov (pri objednávke mailom)
 3. adresu doručenia,
 4. prípadné poznámky k doručeniu,
 5. kontaktné údaje spoločnosti / osoby ktorá je určená zákazníkom ako prijímateľ zásielky
 6. fakturačnú adresu,
 7. požadovaný termín dodania
 1. Minimálna objednávka je sto (100) kusov z požadovanej veľkosti balíka.
 1. V prípade, že v rámci e-shopu alebo v návrhu objednávky bude uvedená zjavne chybná cena, najmä v dôsledku technickej chyby, má poskytovateľ napriek potvrdeniu objednávky právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. V taktom prípade bude poskytovateľ objednávateľa bezodkladne kontaktovať a zašle mu ponuku na uzatvorenie novej zmluvy v zmenenom znení oproti objednávke. Nová zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy objednávateľ ponuku potvrdí. V prípade, že objednávateľ ponuku poskytovateľ nepotvrdí ani v lehote 5 dní od jej odoslania, má sa za to, že nová zmluva nevznikla. Za zjavnú chybu v cene sa považuje napríklad situácia, kedy cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.
 1. Potvrdením objednávky vzniká samostatná zmluva. Po potvrdení objednávky poskytovateľom je objednávateľ povinný zaplatiť celkovú cenu za služby/produkty.
 1. V prípade, že má objednávateľ zriadený užívateľský účet, môže urobiť objednávku prostredníctvom tohto účtu. Aj v takom prípade je však objednávateľ povinný skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby objednávky je však totožný, ako v prípade iných osôb bez užívateľského účtu, s výnimkou potreby opakovane vyplňovať identifikačné údaje.
 1. Poskytovateľ môže poskytnúť objednávateľovi zľavu na ďalší nákup služieb/produktov. Pre uplatnenie zľavy je potrebné, aby objednávateľ v rámci návrhu objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. 
 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

 1. Užívateľský účet je možné vytvoriť iba pre podnikateľov v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka s platným IČO.
 1. Na základe registrácie objednávateľa v rámci e-shopu môže objednávateľ vstupovať do svojho užívateľského účtu a disponovať s ním.
 1. Pri registrácii užívateľského účtu je objednávateľ povinný uviesť úplne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať, a to do 5 dní od ich zmeny.
 1. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Objednávateľovou  povinnosťou je zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu alebo objednávateľ tieto údaje neoprávnene sprístupní, objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú poskytovateľovi.
 2. Užívateľský účet je súkromný a objednávateľ nie je oprávnený umožniť jeho využívanie tretím osobám.
 1. Poskytovateľ má právo zrušiť užívateľský účet objednávateľa, a to najmä v prípade, keď objednávateľ dlhšie než 36 mesiacov účet nevyužíva alebo ak objednávateľ poruší svoje povinnosti podľa zmluvy alebo týchto VOP.
 1. Objednávateľ berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia poskytovateľa.
 1. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA 
 1. JEDNORAZOVÉ VYUŽITIE BALÍKA
 1. Cena služby, ktorej obsahom je jednorazové a krátkodobé poskytnutie balíku Repetito, zahŕňa jednorazovú možnosť doručenia tovaru objednávateľa k jeho zákazníkovi prostredníctvom balíka Repetito a jeho následné vrátenie zákazníkom objednávateľa Repetitu, t. j. objednávateľovi je účtovaná jednotková cena za každé použitie balíka. Na objednávateľa ani na jeho zákazníkov však za žiadnych okolností neprechádza vlastnícke právo k balíku Repetito, balík po celú dobu trvania právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami zostáva výlučným vlastníctvom Repetito (REPETITO, s.r.o.).
 1. Cena za službu je vždy uvedená v rámci e-shopu Repetita, v objednávke objednávateľa a v zmluve, resp. potvrdení objednávky. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou pri službe/produkte v rámci e-shopu a cenou uvedenou v objednávke sa uplatní cena uvedená v objednávke, ktorá bude vždy totožná s cenou v zmluve alebo potvrdení objednávky. V rámci objednávky je tiež uvedená cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
 1. Minimálna objednávka je sto (100) kusov z danej veľkosti balíku, s výnimkou balenia vzoriek ponúkaných jednotlivo. Vzorové balenie je možné objednať iba raz a jeho cena bude objednávateľovi odpočítaná z prvej objednávky.
 1. NÁJOM BALÍKOV
 1. Nájomca je povinný za prenájom balíkov Repetito riadne uhrádzať nájomné. Spôsob platby nájomného a jeho výška bude určená dohodou zmluvných strán. Objednávateľ bude platiť mesačné nájomné vždy na mesiac vopred alebo jednorazovo za celé obdobie prenájmu vopred, v závislosti od dĺžky prenájmu (6 alebo 12 mesiacov) a počtu prenajatých balíkov. Nájomca je si povinný prenajať minimálne sto (100) kusov jednej veľkosti balíka. V prípade dohody strán na úhrade nájomného v mesačných platbách  bude faktúra za prvý mesiac vystavená pri objednávke. Nasledujúce nájomné budú fakturované raz mesačne každých 30 dní od prvej iniciálnej platby až po ukončenie zvoleného obdobia prenájmu.
 1. SPOLOČNÉ USTANOVENIE O CENÁCH
 1. Ceny na stránke www.repetito.sk sú uvedené bez DPH, pričom k tejto sume sa pripočítava DPH v sadzbe platnej v čase vystavenia faktúry. Celková cena pri platbe je uvedená vrátane DPH spolu so všetkými poplatkami stanovenými osobitnými právnymi predpismi a týmito VOP.
 1. Pri každej objednávke na jednorazovú možnosť použitia balíku nižšej ako 500 € bez DPH bude náklady na doručenie znášať objednávateľ. V prípade prenájmu sú náklady na doručenie od prenajímateľa k nájomcovi zahrnuté v cene nájmu.
 1. Objednávateľ je s výnimkou výberu platby v hotovosti alebo kartou pri prevzatí povinný uhradiť objednávku bezprostredne po uzatvorení zmluvy alebo potvrdení objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že úhradu celkovej ceny objednávky je podmienkou zaslania balíkov objednávateľovi. Lehota na doručenie sa primerane predlžuje o omeškanie objednávateľa s úhradou celkovej ceny.
 1. Objednávateľ môže vykonať úhradu nasledujúcimi spôsobmi:
 1. Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby budú zaslané v rámci potvrdenia objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena splatná do 3 dní.
 2. Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu VÚB eCard, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.vub.sk/ludia/informacny-servis/obchodne-podmienky.html. V prípade platby kartou online je celková cena splatná ihneď.
 3. V hotovosti pri osobnom odbere v súlade s podmienkami a obmedzeniami upravených v zákone č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. V hotovosti je možné hradiť služby/ tovar v prípade prevzatia v našej prevádzkarni. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je celková cena splatná pri prevzatí služby/ produktu.
 1. V prípade služby prenájmu balíkov Repetito je spôsob platby: 
 1. jednorazové uhradenie sumy nájmu na začiatku nájomného obdobia alebo 
 2. mesačne inkasom z bankového účtu prípadne
 3. opakovanou platbou z kreditnej karty v závislosti  a množstva prenajatých obálok. 
 1. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odmietnuť a navrhnúť iný spôsob platby nájomného.
 2. Poskytovateľ  vystaví faktúru objednávateľovi v elektronickej podobe po uhradení celkovej ceny a zašle mu ju na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k balíkom a dostupná v užívateľskom účte, ak ho má objednávateľ zriadený.
 1. V prípade nezaplatenia faktúry v dobe splatnosti je spoločnosť Repetito oprávnená po predchádzajúcom formálnom upozornení objednávateľa pozastaviť alebo ukončiť všetky prijaté, avšak nesplnené objednávky, pričom neplnenie povinností poskytovateľom nemá za následok omeškanie poskytovateľa alebo porušenie jeho povinností. Spoločnosť Repetito si predovšetkým vyhradzuje právo prehodnotiť  a odňať prípadné poskytnuté obchodné výhody a najmä osobitné platobné podmienky dohodnuté so zákazníkom. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou celkovej ceny, nájmu alebo akýchkoľvek iných platieb o viac ako 10 dní, je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, objednávky. 
 1. Prenajímateľ, poskytovateľ, sa zaväzuje prenechať balíky nájomcovi, objednávateľovi, v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, alebo ak sa spôsob užívania nedohodol, obvyklé užívanie balíkov. Nájomca, objednávateľ,  berie na vedomie, že účelom balíkov je ich opätovné použitie, z dôvodu čoho môže vzhľad balíka vykazovať známky použitia a opotrebenia. Poskytovateľ, prenajímateľ, zodpovedá za to, že balíky v čase odovzdania sú spôsobilé slúžiť na účel, na ktorý sú určené. Zmluvné strany vyhlasujú, že cena nájmu zodpovedá stavu balíka. 
 1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatného záväzku je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy.
 1. Repetito si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť svoje ceny. Ceny sa budú meniť najmä v prípade výrazného zvýšenia cien surovín alebo nákladov na dopravu, alebo v prípade zmeny iných okolností, v dôsledku ktorých by bolo plnenie zmluvy pre Repetito (spoločnosť REPETITO s.r.o.) zjavne ekonomicky nevýhodné. 
 1. DORUČENIE SLUŽIEB/PRODUKTOV, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA PREDMETU KÚPY
 1. Poskytovateľ služby/produktov doručí balíky objednávateľovi spôsobom určeným v objednávke, pričom objednávateľ si môže vybrať z nasledujúcich možností:
 1. Osobný odber na sídle spoločnosti;
 2. Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Packeta;
 3. Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností Slovenská pošta, SPS, DHL, DPD, Packeta.
 1. Repetito služby poskytuje a balíky doručuje výlučne v Slovenskej a Českej republike.
 1. Pri každej objednávke na jednorazové použitie balíkov nižšej ako 500,- EUR bez DPH, t. j. 600,- EUR s DPH znáša náklady na doručenie balíkov od poskytovateľa objednávateľ. V prípade prenájmu sú náklady na doručenie zahrnuté v cene nájmu.
 1. Dodacie lehoty uvedené na stránke www.repetito.sk sú orientačné a závisia najmä od dostupných zásob, dodávateľských možností Repetita a/alebo využitia akýchkoľvek poskytovateľov služieb alebo subdodávateľov.  Pre poskytovateľa je záväzný dátum uvedený v potvrdení objednávky. 
 1. Poskytovateľ dodá objednávateľovi tovar/službu v lehote určenej v potvrdení objednávky, za podmienky úplného zaplatenia ceny objednávky.
 1. V prípade, ak dodanie balíkov je závislé od dodávateľa poskytovateľa, poskytovateľ si vyhradzuje právo v zmluve alebo v potvrdení objednávky stanoviť orientačný termín dodávky balíkov, pričom je oprávnený dodať balíky objednávateľovi kedykoľvek počas tohto časového úseku uvedeného v zmluve alebo objednávke. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o dodaní tovaru najneskôr 2 dni pred vykonaním prepravy. 
 1. V prípade, ak hrozí na strane poskytovateľa nedodržanie termínu dodania alebo orientačného termínu dodania balíkov a množstiev tovaru dohodnutých v zmluve alebo objednávke, zaväzuje sa Poskytovateľ bezodkladne o vyššie uvedenom upovedomiť písomne objednávateľa a oznámiť mu nový termín dodania prípadne orientačný termín dodania, ktorý je objednávateľ povinný akceptovať. Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami dodania tovaru vrátane uvedenia orientačného termínu dodania, ktorý nie je možné považovať za záväzný a s týmito súhlasí. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak je poskytovateľ v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 30 dní, alebo v prípade orientačne uvedeného termínu dodania je v omeškaní o viac ako 30 dní od konca lehoty na dodanie.
 1. Poskytovateľ je oprávnený dodávať balíky aj v čiastkových plneniach, s čím objednávateľ výslovne súhlasí a objednávateľ je takéto plnenie povinný prijať. Omeškanie poskytovateľa s čiastkovým plnením nemá vplyv na platnosť a účinnosť zmluvy a nezakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o náhradnom termíne dodania, s čím objednávateľ súhlasí.
 1. V prípade osobného odberu na sídle spoločnosti REPETITO s.r.o. bude poskytovateľ vždy o možnosti vyzdvihnutia balíkov informovať objednávateľa prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak sa objednávateľ pri osobnom odbere dostane do omeškania s vyzdvihnutím balíkov od poskytovateľa, má poskytovateľ právo na úhradu skladného, ktorého výška bude cena obvyklá.
 1. Pri preberaní balíkov od dopravcu je povinnosťou objednávateľa skontrolovať neporušenosť obalu, kompletnosť balenia, a v prípade akéhokoľvek poškodenia alebo rozdielu v množstve objednanom a doručenom  túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a poskytovateľovi. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, má objednávateľ právo odmietnuť prevziať zásielku.
 1. Objednávateľ je v súvislosti s doručovaním zásielky od poskytovateľa povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť , predovšetkým je povinný zásielku riadne prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si objednávateľ doručovanú zásielku  riadne neprevezme podľa predchádzajúcej vety, poskytovateľ môže vykonať opakované (náhradné) doručenie, o čom sa poskytovateľ zaväzuje informovať objednávateľa. V oznámení poskytovateľ objednávateľovi uvedie, kde a ako si objednávateľ môže zásielku prevziať, vrátane lehoty na jej prevzatie. O opätovné doručenie zásielky môže taktiež písomne požiadať  objednávateľ, a to na základe žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy mal objednávateľ tovar prevziať. Objednávateľ je povinný uhradiť  poskytovateľovi všetky náklady spojené s opätovným doručením zásielky, pričom nie je rozhodné, či o opätovné doručenie žiadal alebo tak vykonal poskytovateľ bez žiadosti objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ poruší svoju povinnosť prevziať tovar, s výnimkou prípadov uvedených v týchto VOP, má poskytovateľ právo od zmluvy, objednávky odstúpiť. Objednávateľ  je v prípade porušenia povinností uvedených v tomto bode povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny objednávky. Právo poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený započítať nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty s uhradenou celkovou cenou objednávky. 
 1. Platobné údaje na zaplatenie nákladov spojených s opätovným doručením poskytovateľ objednávateľovi zašle na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v zmluve so splatnosťou 14 dní.
 1. Zodpovednosť za škodu na balíkoch Repetito  prechádza na objednávateľa v okamihu, keď zásielku s balíkmi prevezme od Repetito alebo dopravcu. V prípade, ak objednávateľ zásielku s balíkom bezdôvodne neprevezme, s výnimkou prípadov uvedených v týchto VOP, prechádza na objednávateľa zodpovednosť za škodu, nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia balíkov v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na jeho strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru znamená, že od tohto okamihu objednávateľ nesie všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením produktu.
 1. PRENÁJOM BALÍKOV REPETITO 
 1. Repetito ponúka taktiež prenájom balíkov pre zákazníkov, nájomcov, s vnútorným doručovaním zásielok. Na rozdiel od služby jednorazového použitia užívania balíkov, služba prenájmu umožňuje nájomcovi používať balíky toľkokrát, koľko si želá počas predplateného, nájomného, obdobia (6 alebo 12 mesiacov). Vrátenie prázdneho balíka poštou nie je súčasťou služby.
 1. V tomto prípade nájomcovia alebo ich obchodní partneri nevracajú balíky prostredníctvom pošty, ale vrátenie balíkov zabezpečuje po skončení doby nájmu nájomca na vlastné náklady. Zákazník je v tejto súvislosti povinný informovať zamestnancov alebo obchodných partnerov o týchto podmienkach a povinnostiach.
 2. Nájomca berie na vedomie, že balíky, ktoré má v nájme od prenajímateľa, majú obmedzenú životnosť. Za týmto účelom je nájomca povinný užívať balíky rovnomerne tak, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebenie len niektorých balíkov. 
 1. Počas doby nájmu Repetito nepreberá prázdne balíky, ktoré boli prenajaté nájomcovi, nečistí ich a ani nevracia do obehu. Počas doby nájmu zabezpečuje bežnú údržbu, čistenie a starostlivosť o balíky nájomca.
 1. V prípade ak nájomca alebo jeho obchodný partner vráti balík prostredníctvom dopravcu prenajímateľovi, prenajímateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany nájomcu vo výške 1,5,- EURA za každý takto vrátený balík. Zmluvná pokuta slúži na úhradu nákladov spojených s vyčistením balíkov a ich opätovným zaslaním nájomcovi.
 1. Nájomca má nárok na dve (2) zabezpečovacie plastové pásky slúžiace na zabezpečenia obsahu balíka a dve (2) etikety na balík za mesiac, čo umožňuje jednu (1) spiatočnú cestu balíka za mesiac. Nájomca má v prípade potreby možnosť zakúpiť si dodatočné pásky a etikety.
 1. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby balíky boli počas doby nájmu v dobrom stave, čisté a schopné slúžiť účelu, na ktorý slúžia. V tejto súvislosti je zákazník povinný zabezpečiť pravidelné čistenie prenajatých balíkov v súlade s procesom, ktorý bol predtým schválený spoločnosťou Repetito. Nájomca má možnosť zakúpiť si sadu určenú na čistenie a ošetrovanie balíkov od spoločnosti Repetito.
 1. Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
 1. Nájomca sa zaväzuje bezodkladne informovať Repetito o akomkoľvek nedostatku, poškodení alebo vade balíkov.
 1. Doba nájmu bude určená dohodou zmluvných strán. Doba nájmu sa automaticky predlžuje na rovnakú dobu, aká bola dohodnutá medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ju jedna zo strán nevypovie doporučenou poštou alebo emailom aspoň jeden (1) mesiac pred koncom obdobia.
 1. Po skončení prenájmu je nájomca povinný najneskôr do 15 kalendárnych dní vrátiť spoločnosti Repetito prenajaté balíky vrátane poškodených. 
 1. Náklady na vrátenie balíkov prenajímateľovi znáša nájomca. 
 1. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2,- EURA za nevrátenie každého balíku alebo vrátenie každého poškodeného balíka.
 1. Zákazník je v každom prípade povinný vrátiť prenajaté balíky spoločnosti Repetito na konci obdobia dvadsiatich štyroch (24) mesiacov. 
 1. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 1. Objednávateľ berie na vedomie, že na riadne plnenie povinností plynúcich zo zmluvy je nevyhnutné poskytnutie súčinnosti z jeho strany. Za týmto účelom sa zaväzuje objednávateľ poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť poskytovateľovi. 
 1. Dňom dodania balíkov objednávateľovi sa objednávateľ stáva držiteľom týchto balíkov so všetkými povinnosťami z toho vyplývajúcimi a je povinný konať s odbornou starostlivosťou a počínať si tak, ako by bol vlastníkom veci. Objednávateľ je povinný balíky uchovávať a skladovať vo vhodných podmienkach (najmä v prostredí bez vlhkosti a bez vysokých teplôt). Akékoľvek úpravy alebo zasahovanie do balíkov sú zakázané. V prípade porušenia povinností stanovených v tomto bude je objednávateľ povinný uhradiť škodu, ktorá tým poskytovateľovi vznikla.
 1. Objednávateľ po prevzatí balíkov znáša riziko ich straty odcudzenia a čiastočného alebo úplného poškodenia. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude voči takýmto udalostiam poistený.
 1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli a zákazník súhlasí s tým, že v súvislosti s uskladnením balíkov a zabezpečovaním bežnej starostlivosti nemá nárok na žiadnu kompenzáciu akéhokoľvek druhu od poskytovateľa.
 1. Objednávateľ sa zaväzuje informovať svojich vlastných zákazníkov o službách a filozofii spoločnosti Repetito. Objednávateľ je povinný informovať poskytovateľa o vrátení balíku Repetito po použití naspäť objednávateľovi a poskytnúť mu súčinnosť spojenú s odovzdaním balíkov. 
 1. Na tento účel spoločnosť Repetito vyvinula integráciu (plugin) pre webstránky e-shopov zákazníkov, ktorá pridáva možnosť pri si pri objednávke vybrať medzi klasickým balením a balíkom Repetito. Objednávateľ sa v tejto súvislosti zaväzuje používať túto integráciu vyvinutú spoločnosťou Repetito, ak je kompatibilný s jeho systémom e-shopu. Zákazník súhlasí minimálne so zachovaním názvu „Repetito“ na pomenovanie predmetnej voľby a na zobrazenie loga Repetito.
 1. V prípade poškodzovania dobrého mena Repetita zo strany objednávateľa, nerešpektovania filozofie vymedzenej vyššie, obchádzania účelu využitia balíkov Repetita alebo opakovaného využitia balíku, resp. balíkov bez odplaty poskytnutej Repetitu, spoločnosť Repetito si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek ďalšiu objednávku od objednávateľa alebo dokonca ukončiť ich právny vzťah z dôvodu neplnenia alebo porušenia povinnosť zo strany objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ už jednorazovo použil balík na doručenie tovaru k svojmu zákazníkovi a následne bez vedomia, súhlasu a odplaty použije tento balík Repetito opäť, má poskytovateľ právo na úhradu zmluvnej pokuty od objednávateľa vo výške 3,- EUR za každé neoprávnené použitie balíku.
 1. Výber a používanie produktov alebo služieb objednávateľom je výlučne jeho zodpovednosťou. V dôsledku toho je na objednávateľovi, aby si overil, či sú produkty Repetito alebo jeho služby vhodné a kompatibilné so službami a produktami objednávateľa.
 1. Spoločnosť Repetito sa zaväzuje, že nebude zasahovať do technických a obchodných modelov objednávateľa.
 1. Objednávateľ sa zaväzuje pri plnení povinností podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, filozofiou spoločnosti Repetito a balíky využívať výlučne spôsob a na účel, na ktorý sú určené. Objednávateľ je povinný postupovať pri plnení povinností v súlade s ustanoveniami zákona, zmluvy, týmito VOP a pokynmi Repetito. Objednávateľ zodpovedá za škody vyplývajúce z  nevyhovujúcich podmienok skladovania alebo používania produktov po ich prevzatí. 
 1. V prípade nedodržania alebo porušovania zmluvných záväzkov objednávateľom si Repetito vyhradzuje právo pozastaviť plnenie svojich záväzkov a to aj bez predošlého upozornenia objednávateľa. Neplnenie, resp. prerušenia plnenia zmluvných povinností zo strany poskytovateľa v dôsledku porušenia povi zo strany objednávateľa nemá za následok omeškanie poskytovateľa.
 1. OBCHODNÉ TAJOMSTVO A PUBLICITA
 1. Pokiaľ nie je v osobitných podmienkach uvedené inak, služby, štúdie, projekty, vzorky a dokumenty akéhokoľvek druhu vyrobené, dodané alebo odoslané spoločnosťou Repetito zostávajú vždy jej vlastníctvom. Repetito si ponecháva duševné vlastníctvo svojich výtvorov (know-how, patentovateľné a patentované vynálezy, autorské práva, ochranné známky, dizajn, databázy atď.), ktoré sa nesmú používať, prezentovať, komunikovať, upravovať alebo prekladať bez jej predchádzajúceho povolenia.
 1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s ich právnym vzťahom a zaväzujú sa, že nebudú s výnimkou zákonných povinností oznamovať tretím osobám informácie, o ktorých sa môžu dozvedieť pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy. Zaväzujú sa zabezpečiť prísne dodržiavanie tejto povinnosti zo strany svojich zamestnancov a zástupcov.
 1. Žiadna zo strán nesmie uvádzať ani používať názov, označenie, ochranné známky, logá alebo iné označenia druhej strany bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Repetito. Bez ohľadu na vyššie uvedené, zákazník, objednávateľ výslovne po vykonaní objednávky oprávňuje spoločnosť Repetito, aby použila meno zákazníka, označenie, ochranné známky a logá ako referenciu a prípadne pripojila všeobecný popis dodaných služieb/ produktov.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Zmluvné strany sa dohodli na komunikácií elektronickou poštou. Kontaktná e-mailová adresa poskytovateľa je uvedená v identifikačných údajov poskytovateľa. Poskytovateľ bude doručovať korešpondenciu na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v zmluve alebo objednávke, v Užívateľskom účte objednávateľa alebo cez ktorú osoba komunikovala s poskytovateľom.
 1. Zmluvu uzatvorenú medzi zmluvnými stranami je možné meniť len na základe vzájomnej písomnej dohody. Zmluvné strany môžu uzatvoriť zmluvu aj v inom, ako slovenskom jazyku. V prípade, ak bude objednávka alebo zmluva vyhotovená v slovenskom a/alebo inom jazyku súčasne, použije sa pre prípad vzniku výkladových nejasností alebo rozporov výlučne znenie objednávky alebo zmluvy v slovenskom jazyku; preklad v inom jazyku má v takom prípade výlučne informatívnu povahu a nie je pre výklad ustanovení týchto VOP alebo zmlúv záväzný.
 1. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť plnenie svojich povinností zo zmluvy po dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len “Vyššia moc”) na strane poskytovateľa alebo jeho dodávateľa alebo v prípade, ak tovar/služby nie je v lehote dohodnutej medzi zmluvnými stranami v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť na trhu dostupný alebo služby možné poskytnúť. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade, ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť, informovať objednávateľa o náhradnom predĺženom termíne plnenia, ktoré je objednávateľ povinný akceptovať. V prípade nemožnosti dodania dohodnutého tovaru alebo poskytnutia služby poskytovateľom v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť dohodu na náhradnom/alternatívnom plnení, za čoho účelom sú zmluvné strany povinné si poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení napriek obojstrannej snahe počas 1 mesiaca, majú obe zmluvné strany právo od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť nevzniká voči poskytovateľovi žiadne právo na náhradu škody. 
 1. Lehota na uzatvorenie dohody medzi zmluvnými stranami sa primerane predlžuje o obdobie, počas ktorého objednávateľ neposkytne poskytovateľovi potrebnú súčinnosť. V prípade, ak poskytovateľ nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom objednávkou z dôvodov vyššej moci, čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Ak sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie poskytovateľa nemožným, jeho povinnosť dodať tovar kupujúcemu zaniká.
 1. Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu na www.repetito.sk/gdpr/. 
 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP meniť a dopĺňať. Platné a účinné VOP sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.repetito.sk. Ak zmluva alebo objednávka rieši niektorú právnu otázku odlišne od týchto VOP, na ktoré sa odvoláva, rozhodujúce je priame ustanovenie v zmluve, objednávke.
 1. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy vrátane týchto VOP sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
 1. Pred uzatvorením Objednávky/Zmluvy s poskytovateľom je každý objednávateľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP. Zaslaním objednávky alebo uzatvorením kúpnej zmluvy objednávateľ vyhlasuje, že sa so znením týchto VOP riadne oboznámil a s ich obsahom súhlasí.
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.repetito.sk.